GHA

Contact us : +91-9565222270
Email : gha.kanpur@gmail.com
Address: Sanigawan Rd, Near Rama Devi,
Kanpur, Uttar Pradesh 208021
Managed By Saini Siksha Sansthan


Main Wing

View Map

Address : Sanigawan Rd, Near Rama Devi,
Kanpur, Uttar Pradesh 208021

Phone No : +91-9565222270

Defence Wing

View Map

Address : 301-D Defence Colony, JK-II Crossing
Kanpur, Uttar Pradesh 208010

Phone No : +91-9565222274

Email : gha.kanpur@gmail.com